Regulamin Sklepu Internetowego

§1. Postanowienia ogólne

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową shop.greenjungle.eu, jest Green Jungle Sp. z o.o., Konopnica 162, 21-030 Konopnica, NIP 7133107597, KRS 0000834138, email: shop@greenjungle.eu, telefon: 533 916 289
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej shop.greenjungle.eu.
 3. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep internetowy.
 4. Regulamin jest dostępny w języku polskim na stronie internetowej shop.greenjungle.eu/regulamin.
 5. Klient uprawiony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczenia. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonywania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Zobowiązuje się przy tym przestrzegać polityki prywatności znajdującej się na stronie shop.greenjungle.eu/polityka-prywatnosci.

§2. Definicja pojęć

 1. Regulamin – niniejszy dokument, określa zasady funkcjonowania Serwisu, ustala prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy. Użytkowników a także prawa i obowiązki Sprzedawcy.
 2. Sklep lub Sprzedawca – Green Jungle Sp. z o.o.,
 3. Konopnica 162, 21-030 Konopnica, NIP 7133107597, KRS 0000834138, działający pod adresem shop.greenjungle.eu prowadzący w szczególności sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet, będący jednocześnie Usługodawcą.
 4. Klient lub Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów w drodze sprzedaży na odległość.
 5. Serwis – strona internetowa pod adresem shop.greenjungle.eu.
 6. Usługa lub Usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Serwisu, w tym sprzedaż Produktów czy możliwość korzystania z Formularza kontaktowego.
 7. Produkt – wszelkie produkty i towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.
 8. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 9. Formularz kontaktowy – Usługa na stronie umożliwiająca kontakt pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.
 10. Oferta – Dostarczona przez Sklep do Klienta spersonalizowana propozycja zawarcia umowy, w której zawarty jest w szczególności całkowity koszt zamówienia.
 11. Administrator danych Osobowych – podmiot decydujący o środkach i celach przetwarzania danych osobowych.
 12. Dane osobowe – dane pozwalające na identyfikację osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której odrębne akty przyznają zdolność prawną.

§3. Techniczne warunki korzystania ze sklepu internetowego

 1. W celu korzystania z Serwisu, Kupujący winien posiadać urządzenia umożliwiające korzystanie z sieci Internet, połączenie z siecią, przeglądarkę umożliwiają wyświetlanie stron www (np. Internet Explorer, Google Chrome, Safari) z włączoną obsługą plików cookies, obsługująca szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (E-mail) do korzystania z poszczególnych Usług oraz program czytający pliki w formacie PDF.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań technicznych w każdym czasie.
 3. Sklep nie gwarantuje, że Serwis będzie działał prawidłowo w przypadku braku spełnienia wymogów technicznych, a także Sklep nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron Serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad.
 4. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się
  z treściami znajdującymi w Serwisie.

§4. Zakupy w sklepie

 1. Zakupu w Sklepie może dokonać Kupujący. W czasie składania zamówienia, korzystania z Usług oferowanych przez Serwis czy w trakcie procesu negocjacyjnego, Kupujący zobowiązany jest podać wszelkie niezbędne informacje, wymagane w danym momencie procesu transakcyjnego.
 2. Kupujący, na skutek kontaktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, przesyła do Sklepu zapytanie transakcyjne.
 3. Sklep w najszybszym możliwym terminie od dnia otrzymania zapytania przesyła Klientowi ofertę, w formie mailowej na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie procesu transakcyjnego, za pośrednictwem kontaktu telefonicznego z Klientem lub za pośrednictwem innej formy, ustalonej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 4. Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska lub inny przewoźnik, który zawarł umowę ze Sprzedawcą. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż 14 dni, jednak termin ten może się wydłużyć z przyczyn zależnych lub niezależnych od Sprzedawcy.
 5. Koszty dostawy zależny jest od wartości zamówienia oraz indywidualnych ustaleń pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 6. Złożenie zamówienia przez Kupującego, za pośrednictwem Serwisu lub Usług oferowanych przez Serwis, oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) Produktu. Kupujący i Sprzedający w trakcie procesu transakcyjnego mogą postanowić zawrzeć dodatkową umowę w formie pisemnej na zamówiony za pośrednictwem Serwisu Produkt.
 7. Płatność za dokonane zamówienie w zakresie zakupu Produktów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu, możliwa jest poprzez dokonanie standardowego przelewu na wskazany numer rachunku bankowego w trakcie procesu transakcyjnego, a także za pośrednictwem usług masowych płatności – Przelewy24 oferowanych poprzez stronę internetową przelewy24.pl.
 8. Na zamówione Produkty, Sklep wystawia stosowny dokument, w zależności od statusu oraz formy prawnej poszczególnego Kupującego.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep udzieli odpowiedzi Klientowi o braku takiej możliwości, lecz nie ponosi za powyższą sytuację żadnej odpowiedzialności.

§5. Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący może zwrócić zamówiony towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jego dostarczenia. W tym celu może zamówić na własny koszt od Sklepu specjalistyczny transport lub dostarczyć zamówiony towar we własnym zakresie do siedziby Sprzedawcy.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwróconego przez Kupującego Produktu.
 4. Zwrot należności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób, przy czym inny sposób nie będzie wiązał się z koniecznością ponoszenia przez Sprzedającego dodatkowych kosztów.
 5. W przypadku, gdy zwracany towar, posiada wady, które powodują zmniejszenie jego wartości a związane są z korzystaniem przez Klienta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, Sklep jest uprawiony do potrącenia z kwoty zwracanej Klientowi, kwoty, o którą zmniejszyła się wartość towaru.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego Produktu.

§6. Reklamacja

 1. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy lub niezgodny z umową, Klient może zareklamować zakupiony Produkt u Sprzedawcy.
 2. Niezgodność towaru z umową zachodzi, gdy:
  • towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • towar nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sprzedającego przy zawarciu umowy, a sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wady w zakupionym towarze lub niezgodność z umową zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie.
 4. Aby złożyć reklamację, należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej shop@greenjungle.eu. W treści wiadomości mailowej, Kupujący winien przedstawić dowód zakupu towaru, a także opisać zaistniałą sytuację.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Wynik reklamacji, wraz z informacjami o ewentualnym dalszym postępowaniu, zostanie przekazany przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy, z którego została zgłoszona reklamacja.
 6. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe, Sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru.
 7. Jeżeli na Produkt jest udzielona gwarancja, stosowna informacja zawierająca jej warunki, jest zamieszczona w opisie Produktu w Sklepie.

§7. Prawa oraz obowiązki Sklepu

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu dostępu oraz sposobu funkcjonowania Serwisu w każdym czasie. Sklep o istotnych zmianach będzie informował w Serwisie.
 3. Sklep może badać sposób korzystania z Serwisu i Usług, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji, pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie. Szczegóły w tym zakresie zostały przedstawione polityce prywatności Serwisu, dostępnej pod adresem shop.greenjungle.eu/polityka-prywatnosci.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności, gdy Klient korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.
 5. Sklep zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usług w sposób stały i nieprzerwalny.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny. W każdorazowej takiej sytuacji, Sprzedawca będzie informować Klienta o zmianach w widocznym miejscu w Serwisie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne w prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Kwestie związane z ochroną danych osobowych oraz wykorzystaniem przez Sprzedawcę plików cookies zostały opisane w sposób szczegółowy w polityce prywatności dostępnej pod adresem shop.greenjungle.eu/polityka-prywatnosci.
 4. Zapisy niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym podlegają przepisom prawa polskiego.
 5. W przypadku, gdy Kupujący jest przedsiębiorca, spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem, spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwości ogólnej.
 6. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Klientowi przysługuje możliwość rozwiązania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie.